Salita ng Pag-asa

“Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya, kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan.” (Lucas 15:20)


Ang talinghaga ng alibughang anak ay isa sa aking mga paboritong kwento sa Biblia.  Nakikita ang sarili ko dito. Ako man ay tumakas para gumawa ng mga kahangalang bagay – na sa bandang huli, nang ako ay makapag-isip- isip ay bumalik ako sa bukas na mga bisig ng aking Ama sa langit. Ang pakikipagkasundo sa Diyos ay isa sa maganda at tagos sa pusong karanasan sa aking buhay. At dahil sa aking pakikipagkasundo sa Diyos kaya ninais ko na matulungan ang iba na matuklasan din ang napakahalagang relasyong ito.

Ngunit nilikha din ng Diyos ang katawan ni Cristo na magkaisa at makipagkasundo sa bawat isa.  Sinabi sa akin sa 1 Juan 4:20 na hindi ko magagawang mahalin ang Diyos at patuloy na kamuhian ang aking kapatid. Kung titingnan ko ang aking kalooban, nakikita ko ang aking pagkamakasarili, ang pagmamataas, at ang pagiging mapanghusga. Subalit tinawag ako ng Diyos “Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu” (Eph. 4:1-4).

Tinatawag ako ni Jesus na magpakatotoo sa aking buhay kung saan ang aking buhay at ang aking mga kilos ay nagsasabi ng parehong mensahe—ang mensahe ni Jesus. Ngunit hindi ako magtatagumpay na maipamuhay ang aking pagiging Cristiano sa sarili kong lakas.  Makapamumuhay lamang ako ng may pagkakaisa at  pakikipagkasundo sa ibang mga mananampalataya kung hahayaan ko si Jesus na manguna sa aking buhay at ako ay makapamuhay sa ilalim ng Kanyang kapangyarihan na ipinagkakaloob Niya sa akin sa bawat araw.

Ang aking buhay ay pinayaman ng mga makaDiyos na lalaki at babae na nagpakita sa akin ng kahalagahan ng pakikipagkasundo at pagkakaisa sa pagitan ng bawat isang kaanib ng katawan ni Cristo.  Naranasan mo na ba sa iyong buhay sa nakaraan ang prosesong ito ng pakikipagkasundo at pagkakaisa? Paano ka tumugon?

Noong bagong kasal pa lamang kami, ako at ang aking asawa ay naging kaanib ng isang iglesya kung saan ang mga namumuno ay maalab sa pagnanais na magdala ng pakikipagkasundo sa iba’t ibang lahi sa aming lugar. Hindi ko malilimutan ang aming pastor na nakaluhod, lumuluha at mapagpakumbabang humihingi ng kapatawaran sa mga pinuno ng tribo ng mga Katutubong Amerikano na nagawan ng kasamaan ng aming pamahalaan.  Iyon ay isang napakamakapangyarihang oras ng sama samang pagbubukas ng mga puso, at sa bandang huli, ay ibinigay ng mga pinunong ito ang kanilang pagpapatawad. Isang napakagandang makalangit na pangyayari iyon.  Makaraan ang maraming buwan, nadinig namin na ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa mga Katutubong Amerikano na nakatira sa aming lugar.  Wala man kahit isa mula sa mga tribong ito ang naging mananampalataya kay Cristo sa loob ng maraming taon, sa ngayon ay tumutugon na sila sa Kanyang iniaalok na kaligtasan!

Ang pagiging kaanib ng isang grupo ng pagkakasundo ng lahi ay nagdulot sa akin ng isang napakagandang karanasan sa aking buhay.   Ang makakuha ng panibagong pananaw at makita ang mundo sa mga mata ng ibang tao ay nagpapabago ng buhay.  Napagisip isip ko na ang pakikipagkasundo at ang pagkakaisa ay isang napakahirap na gawain, at ito ay mahalaga upang masolusyonan ang mga sakit at pagkakalayo sa pagitan natin upang sama-sama nating hanapin ang makaDiyos na katarungan.  Nangangailangan ito ng dedikasyon at pagpayag na makipag-usap at lumakad ng magkasama kahit sa gitna ng mga pag-kakaiba. Ito ay posible lamang kung bawat isa ay isusuko ang ating mga sarili sa Ama.

Saang bahagi ng iyong buhay nangangailangan ng pakikipagkasundo? Ano ang maaari mong gawin upang makapagdala ka ng pagkakaisa at pakikipagkasundo sa sitwasyon mo?  Ito man ay alitan sa pagitan ng babae at lalaki, o lahi ng mga bansa, ang Diyos ang Siyang  magdadala ng pagkakasundo at kagalingan.  Ang sakripisyo at pag-ibig ni Jesus ang magiging tulay sa pagitan natin at gagawin nito na tayo ay iisa.


//Si Liza Hall ang pandaigdigang tagapamahala ng Prayer Calendar para sa TWR Women of Hope

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s