Ang Pagpapanumbalik ng Diyos

Napakasakit isipin: Makakaya mo ba kung ikaw ay paulit-ulit na ginahasa sa loob ng maraming taon pagkatapos sa bandang huli ay patatawarin mo ang mga lumapastangan sa iyo? Ilagay mo ang sarili mo kay Aya* na nagdusa sa tuloy tuloy na pang-aabusong seksual mula sa edad na 11 hanggang 13.

selective focus photo of person laying hand over the sunset

Sa paglaon, ang babaing ito mula sa Côte d’Ivoire ay nakapakinig sa brodkast ng Women of Hope tungkol sa pang-aabusong seksual at pagpapanumbalik, pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa grupo upang maibahagi ang pagsubok na kanyang pinagdaanan.

“Sobra akong nawasak.… Nagdulot ito sa akin ng galit at pagkamuhi,” sabi ni Aya. “May mga tanong ako tungkol sa Diyos at kung bakit Niya ako hinayaang magahasa.”

Nakatulong ang programa kay Aya na mabago ang kanyang pananaw at ang kanyang buhay. Napagtanto Niya na iningatan siya ng Diyos para hindi mabuntis. Ginawa rin ni Aya ang mahirap ngunit mahalagang pagpapasya na patawarin ang mga lumapastangan sa kanya, naunawaan niya na “ang pagpapatawad sa mga gumawa ng masama sa akin ay magpapalaya sa akin.”

“Kailangan kong sundin ang Diyos na nagpatawad sa akin, kaya pinatawad ko din ang mga nagkasala sa akin,” sabi niya.

Nagbigay ng pagpapanumbalik ang Diyos sa buhay ni Aya. Ngayon, siya ay isang masayang asawa at ina ng apat na mga anak.

sa pang tagapakinig ng programa sa radio ng Women of Hope sa Tanzania ay nagbahagi sa grupo tungkol sa kung paanong ang mga programa ay nagbibigay ng pagbabago sa dati niyang mapang-abusong asawa.

Kwento niya, “May kaugalian dito na ang asawang lalaki ay kailangang saktan ang kanilang asawa upang patunayan na mahal nila siya.”

Sinabi niya na sinasaktan siya ng kanyang asawa sa kahit anong dahilan, malaki man o maliit. Nagsimula si Aliyah* na makinig sa mga programa ng Women of Hope at nagsimulang manalangin tungkol sa kanyang asawa at sa mga pananakit na kanyang natatanggap.

Naiulat niya, “Ang pananakit sa akin ay nahinto. Iginagalang na ako ngayon ng aking asawa ng higit sa ginagawa niya dati.”

May pagpupuri, nagpapasalamat si Aliyah sa Diyos sa pagbabagong ginawa Niya sa kanilang mag-asawa.

*Ang mga pangalan ay binago upang mapangalagaan ang mga pagkakakilanlan

//Isinulat ni Mariveth Stevens, TWR Women of Hope Volunteer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s