Pagpapagaling sa sakit na dulot ng karahasan

grayscale photo of woman crying holding her right chest

Sa tuwing makakaranas ng karahasan ang isang babae, naapektuhan nito ang bawat bahagi ng kanyang buhay. Nasisira nito ang kanyang katawan, kaisipan, kalusugan, pakikipag-ugnayan sa kapwa, at hanapbuhay. Ayon sa World Health Organization, isa sa bawat tatlong kababaihan sa mundo ay nakakaranas ng karahasang pisikal o sekswal, kadalasan mula sa kanilang kasama sa buhay kasama na ang kanilang asawa. Ngayong panahon ng pandemya dahil sa Covid-19, ang mga ulat ng karahasan sa loob ng tahanan ay mas tumaas dahil mas mahaba ang panahon na kanilang inilalagi sa tahanan kasama ang kanilang mapang-abusong kabiyak, ngunit maliit naman ang pagkakataon para makalapit sa mga taong makapagbibigay ng tulong. Saan sila pupunta para makahingi ng tulong?

Sa lipunan kung saan nililimitahan ang edukasyon para sa mga kababaihan at ibinababa ang kanilang estado sa buhay, ang karahasan ay madalas na nangyayari. Sa isang bansa sa Gitnang Asia, halimbawa, ang mga batas ay hindi gaanong mahigpit, at ang mga lalaki na nang-aabuso sa kanilang asawa at mga anak ay kadalasang hindi napaparusahan. Ngunit ang pagbabago ay unti unti nang nagaganap. Ang pandaigdigan at pangkalahatang kasunduan tulad ng Istanbul Convention ay nagdadala ng pagbabago dahil sila ay tumutuon sa pagpapahinto ng karahasan, pinoprotektahan ang mga biktima at nagpaparusa sa mga nagkakasala.

Sa pagkilala ng mundo sa saklaw ng epekto ng karahasan laban sa mga kababaihan, nagkakaroon ng maraming mga stratehiya na gagabay sa mga bansa at kultura kung paano sila uusad. Isa sa mga plano na yan ay ang paggamit ng pitong letra na hango sa salitang english na RESPECT: pagbubuo ng mga kasayanan sa mga relasyon, pagempower sa mga kababaihan, pagkakaloob ng mga serbisyo, pagpapababa sa paghihirap o kahirapan, paglikha ng ligtas na environment katulad ng mga paaralan, pagpigil sa child abuse, at pagtransporma sa mga pag-uugali at mga nakagawian.

Ang mga bagong batas at pamamaraan ay mahalaga at nagbibigay ang mga ito ng mas malaking proteksyon sa mga kababaihan. Ngunit, ang mga kababaihan ay kailangan ding mapagaling mula sa sakit dulot ng karahasan. Kapag ang mga kababaihan ay bumaling sa Diyos dahil sa kanilang mga sakit, “Kanyang pinagagaling ang mga may pusong wasak, at tinatalian ang kanilang mga sugat.” (Mga Awit 147:3). Pinapaalalahan Niya sila, ako’y Diyos mo; aking palalakasin ka, oo, ikaw ay aking tutulungan; (Isa. 41:10). Walang anumang bagay sa buong mundo ang makapaghihiwalay sa kanila mula sa Kanyang walang hanggang pag-ibig. (Rom. 8:38-39).

Ginagamit ng Diyos ang TWR Women of Hope sa ganitong mga mahihirap na kalagayan. Ipinapakita ng mga programa mula sa seryeng Arabic na Because He Loves Me, I Have Changed From a Victim to a Masterpiece kung paanong ang mga kababaihan ay makakasumpong ng kagalingan pagkatapos na magdusa mula sa pisikal, emosyonal, pananalita, pinansyal, sosyal o relihiyosong pang- aabuso. Hinihikayat nito ang mga kababaihang Arabo na magpatuloy, tinutulungan sila na makasumpong ng pag-asa mula kay Jesus at binibigyan sila ng kakayahang baguhin ang kanilang mga pamayanan. Gayundin, sa pamamagitan ng social media, ang ating mga grupong Arabo ay nagpapalakas sa bawat isang kababaihan na naghahangad na may makinig at mag-akay sa kanila patungo sa Diyos na nagmamahal at kumakalinga sa kanila.

Habang ipinapanalangin natin ang mga kababaihan na naging biktima ng karahasan, hilingin natin na sana ay maranasan nila ang pag-ibig ng Diyos at ang Kanyang kapatawaran. Nais ng Diyos ng pagalingin sila at “muling mabuhay” (Awit 71:20). Ang pagpapagaling na ito ang magpapatibay sa relasyon ng mga kababaihan sa Diyos at matutulungan din silang maging malaya na matutong magpatawad sa iba, kasama na ang mga taong nanakit sa kanila.//Isinulat ni Esther Chen, TWR Women of Hope InternPhoto by Kat J on Unsplash

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s