SEPTEMBER 18 (TAGALOG)

PANALANGIN PARA SA ARAW NA ITO

O Diyos, magdulot Ka nawa ng emosyonal at espirituwal na kagalingan sa mga Russian na inalipin noong panahon ng digmaan sa North Caucasus. Bigyan mo ng karunungan na nagmumula sa Iyo ang mga nagmiministeryo sa mga nakaligtas. (Mga Awit 22:24)

Thank you for praying with us! You may also share with us your prayer request through a private message. Let us pray without ceasing for as someone beautifully put, “Our prayers have no expiration date. You never know when or where or how God will answer.”

Or you can share your thoughts about the prayer item for the day in the Leave a reply section and bless everyone with a message everyone can read.

Maaari mo ring i-download ang buong prayer calendar para sa buwang ito at sa susunod

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s