Ano ang nagbibigay ng papuri ngayon sa iyong puso?

“Ang lahat ng may buhay ay magpuri sa Panginoon.” Awit 150:6

Kailan mo huling pinuri ang Diyos sa kung sino Siya sa iyong buhay? Kailan ka huling umupo ng tahimik na nagpupuri sa Diyos dahil sa kagandahan ng dahan-dahang pagsikat ng araw, o ng paglubog nito?

Ito ang ilan sa mga katanungan na aking itinatanong araw-araw sa aking sarili. Ayokong lumipas ang isang araw na hindi ako nakapagpuri at nagbigay ng pagkilala sa Diyos para sa Kanyang kabutihan at biyaya sa aking buhay. Ngunit may mga araw na ang layuning ito ay mahirap abutin. Sa isang mundo na nakikipaglaban upang makabalik sa normalidad, nasumpungan ko na kailangan kong sadyain na magpuri sa Diyos sa lahat ng bagay kahit sa mga maliliit na bagay na aking nakikita at naririnig sa bawat araw. Nagsimula akong magmuni-muni sa mga salita ng papuri mula sa Banal na Kasulatan.

“Panginoon, kayo ang aking Dios! Pupurihin kita at pararangalan dahil kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Tinupad mo ang iyong mga plano noong unang panahon.” (Isa. 25:1)

“Pupurihin ko ang Panginoon! Buong buhay kong pupurihin ang kanyang kabanalan.” (Ps. 103:1)

“Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli, aking Dios at Tagapagligtas.” (Ps. 42:11)

Dalangin ko na sa buwang ito, magamit natin ang ating mga hininga sa pagpupuri sa Diyos araw araw. Kapit kamay nating itaas ang ating mga tinig sa panalangin ng pagpapasalamat at pagpupuri.

Para sa mga karagdagang kaisipan sa paksang ito, maglaan ng oras upang basahin ang aking artikulong “Pagtuklas ng Pag-asa Ngayon” sa isyung ito ng kalendaryong panalangin.

Sa Kanya ang aming puso ay nagagalak,

Dr. Peggy Banks // Global Ministry Director // TWR Women of Hope

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s