NOVEMBER 07 (TAGALOG)

PANALANGIN PARA SA ARAW NA ITO

Panginoon, dalangin namin ang mga refugee sa Germany, marami sa kanila ay namumuhay sa napakahirap na kalagayan. Nawa’y matanggap sila sa lipunan bilang kapantay na mamamayan at akatanggap sila ng proteksiyon at suporta mula sa komunidad ng mga Kristiyanong German. (Lev. 19:34)

Thank you for praying with us! You may also share with us your prayer request through a private message. Let us pray without ceasing for as someone beautifully put, “Our prayers have no expiration date. You never know when or where or how God will answer.”

Or you can share your thoughts about the prayer item for the day in the Leave a reply section and bless everyone with a message everyone can read.

Maaari mo ring i-download ang buong prayer calendar para sa buwang ito at sa susunod

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s