June 09, 2022 (TAGALOG)

PANALANGIN PARA SA ARAW NA ITO

Panginoon, tulungan mo nawa ang mga German na mga Kristiyano na maalala nila ang mga refugee na nasanay na sa kanilang bagong lugar.  Nawa ang mga mananamapalataya doon ay makipagkaibigan sa mga imigrante at ipakita sa kanila ang pag-ibig at katotohanan ni Hesus. (Juan 15:13)

Thank you for praying with us! You may also share with us your prayer request through a private message. Let us pray without ceasing for as someone beautifully put, “Our prayers have no expiration date. You never know when or where or how God will answer.”

Or you can share your thoughts about the prayer item for the day in the Leave a reply section and bless everyone with a message everyone can read.

Maaari mo ring i-download ang buong prayer calendar para sa buwang ito at sa susunod

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s