June 12, 2022 (TAGALOG)

PANALANGIN PARA SA ARAW NA ITO

Salamat, Panginoon, para sa aming kaakibat sa Gawain, ang Nore Media Mission. Gamitin mo po ang kanilang app, ang Good News Media, na makapagturo sa mga refugee at sa mga hindi pa nakakila sa’yo at sa iyong katotohanan na mga grupo ng mga tao. Magamit din nawa ito ng mga mananamapalataya sa pag-abot sa ibang mga mananampalataya sa ibang mga rehiyon para kay Kristo.  (Juan 14:6)

Thank you for praying with us! You may also share with us your prayer request through a private message. Let us pray without ceasing for as someone beautifully put, “Our prayers have no expiration date. You never know when or where or how God will answer.”

Or you can share your thoughts about the prayer item for the day in the Leave a reply section and bless everyone with a message everyone can read.

Maaari mo ring i-download ang buong prayer calendar para sa buwang ito at sa susunod

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s