June 24, 2022 (TAGALOG)

PANALANGIN PARA SA ARAW NA ITO

Salamat, Panginoon, para sa mga Finnish na mga Kristiyano na umaabot sa mga imigrante at mga refugee, nagaalok ng mga tulong, nakikipagugnayan sa mga tao at nagpapadama ng iyong pag-ibig. Mangusap ka nawa sa mga tao na ibahagi ang kanilang mga oras at mga kakakayanan sa paglilingkod sa mga tao mula sa ibang mga kultura. Dulutan mo nawa ng karunungan ang mga nasa kapangyarihan sa paggawad ng asylum at pahintulot sa pagtira. (Mga Gaw 20:35)

Thank you for praying with us! You may also share with us your prayer request through a private message. Let us pray without ceasing for as someone beautifully put, “Our prayers have no expiration date. You never know when or where or how God will answer.”

Or you can share your thoughts about the prayer item for the day in the Leave a reply section and bless everyone with a message everyone can read.

Maaari mo ring i-download ang buong prayer calendar para sa buwang ito at sa susunod

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s