July 03, 2022 (TAGALOG)

PANALANGIN PARA SA ARAW NA ITO

Ama, dahil 80% ng mga Indonesian na mga kababaihan ay mga hini mananampalataya, kasangkapanin mo nawa ang mga programa ng Indonesian at Javanese Women of Hope na makapagbigay sa kanila hindi lang ng mga kaalaman tungkol sa kalusuguan kundi pati narin ng mga espirituwal na pagkaunawa kay Hesus. (Col. 1:9)

Thank you for praying with us! You may also share with us your prayer request through a private message. Let us pray without ceasing for as someone beautifully put, “Our prayers have no expiration date. You never know when or where or how God will answer.”

Or you can share your thoughts about the prayer item for the day in the Leave a reply section and bless everyone with a message everyone can read.

Maaari mo ring i-download ang buong prayer calendar para sa buwang ito at sa susunod

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s