January 09, 2023(TAGALOG)

PANALANGIN PARA SA ARAW NA ITO
Panginoon, dalangin namin ang iyong habag para sa mga kababaihan sa Hondura na nagdurusa ng karahasan sa loob ng kanilang tahanan. Magkaloob ka po nawa ng paraan na makalabas sila sa ganitong kalagayan. (Isa. 25:4)

Thank you for praying with us! You may also share with us your prayer request through a private message. Let us pray without ceasing for as someone beautifully put, “Our prayers have no expiration date. You never know when or where or how God will answer.”

Or you can share your thoughts about the prayer item for the day in the Leave a reply section and bless everyone with a message everyone can read.

Maaari mo ring i-download ang buong prayer calendar para sa buwang ito at sa susunod

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s