May 06, 2023 (TAGALOG)

PANALANGIN PARA SA ARAW NA ITO
Ama, nawa ang mga kabataang Koreano na nakararanas ng stress
mula sa labis na kompetisyon at karahasan sa kanilang paaralan ay
makasumpong ng kapahingahan, kagalakan at kalayaan sa Iyo. (John
8:32)

Thank you for praying with us! You may also share with us your prayer request through a private message. Let us pray without ceasing for as someone beautifully put, “Our prayers have no expiration date. You never know when or where or how God will answer.”

Or you can share your thoughts about the prayer item for the day in the Leave a reply section and bless everyone with a message everyone can read.

Maaari mo ring i-download ang buong prayer calendar para sa buwang ito at sa susunod

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s