IBA PANG MGA ARTIKULO

Matatag na Nakatayo

Ang Diyos, na siyang pinanggagalingan ng lahat ng mga pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Cristo. (1 Pedro 5:10) Taon taon ang Open Doors ay naglalathala ng “World…

Salita ng Pag-asa

Gustong gusto kong nanonood ng larong Olympics at makakita ng mga pandaigdigang manlalaro na nagkukumpitensya sa isa’t isa. Humahanga ako sa kanilang pokus, pagtitiis, at determinasyon na magsakripisyo upang manalo. Ngunit mayroon pang isang kompetisyon na nangyayari ngayon sa ating mundohindi ito nangangailangan ng dunong at pisikal na kakayahan kundi ng mga paniniwala. Nang buong…

Pagtuklas ng Pag-asa Ngayon

“Maging ako ay ipanalangin, upang ako’y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng ebangelio, na dahil dito ako’y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako’y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain.” Efeso 6:19-20 Ilang taon na ang nakararaan, naglakbay kami kasama ng ating…