TUNGO SA PAG-ASA

Dahil sa pandemya ng coronavirus sa buong mundo, marami ang napipilitan at nahihirapang harapin ang mga isyu gaya ng takot, panic, at maging kamatayan. Dalangin namin na ang programang ito ay makapaghatid sa atin ng pag-asa at pananampalataya.